Tuesday, July 12, 2016

Famous Musicians Instrumentalists  of India

Famous Musicians Instrumentalists  of India
  Shehnai:
 Bismillah Khan
  Tabla:
 Alla Rakha Khan
 Kishan Maharaj
 Nikhil Ghosh
 Zakir Hussain
  Sarod:
 Ali  Akbar khan
 Allauddin khan
 Amjad All khan
Buddhadev Desgupta
 Bahadur Khan
 Sharan Rani Zarin
S.Sharma
  Sitar:
 Nikhil Banerjee
 Ravi Shankar
 Vilayat Khan
 Hari Shankar Bhattacharya
  Violin:
 Baluswamy Dikshitar
 Gajanan Rao joshi
 Lalgudi G. jayaraman
 M.S. Gopala-krishnan